A helyes szupervizori gyakorlat útmutatója

A továbbiakban olvasható dokumentum eredetije a brit Mindfulness Network oldalán található. A most következő szöveg mindennek a szöveghűen fordított, a magyarországi viszonyokra (minimálisan) átalakított fordítása.  A nemzetközi standardnak számító szabályozást hazánk szakmai szervezete, a Mindfulness Hálózat változtatás nélkül vette át.

A mindfulness-alapú szupervizorok munkájának gyakorlati útmutatója

A. Mindfulness-alapú tanítás, képzettség és tapasztalat

A szupervizoroknak meg kell felelniük  A helyes tanári gyakorlat útmutatójában leírt feltételeknek.

A szupervizoroknak részben meg kell felelniük A helyes tanárképző tréneri gyakorlat útmutatójában leírt feltételeknek. (Mivel a szupervízió a tanárképzésben is megjelenik, a továbbiakban a tanárképző tréner kifejezést szupervizorral helyettesítjük az egyértelműség érdekében.)

 1. A szupervizor legalább hároméves, legalább kilenc tanfolyam egyedüli tanítására kiterjedő tapasztalattal rendelkezik.
 2. A szupervizornak kiemelkedő jártasságot kell tanúsítania a mindfulness-alapú tanfolyamok tanításának a területén – s mindezt tapasztalt kollégái is tanúsítják, lehetőleg a Mindfulness-alapú intervenciók oktatói értékelési kritériumainak („Mindfulness-Based Interventions: Teaching Assessment Criteria”) megfelelve.
 3. A szupervizor folyamatosan tanít mindfulness-alapú tanfolyamokat különféle szinteken, miközben tanárokat is szupervizionál.
 4.  Rendszeres szupervízióban vesz részt (erősen ajánlottan: legalábbi havonta), amely érinti a tanítási gyakorlatát, személyes mindfulness-gyakorlását.
 5. Egyenrangú félként van kapcsolatban más szupervizorokkal és trénerekkel.
 6. Évente részt vesz minimum 7–10 napos, csöndes elvonulásokon, amelyek segítenek elmélyíteni a gyakorlását.
 7. Tájékozódik és folyamatosan lépést tart a mindfulness-alapú intervenciókkal kapcsolatos kutatási fejleményekkel, különös tekintettel azokra a megközelítésekre, amelyekkel kapcsolatban szupervíziót tart.
 8. Lépést tart a mindfulness-alapú tanítási kompetenciák értékelési módszertanának a változásával, betartva a gyakorlati útmutatásokat.
 9. A szupervizor személyét áthatja a mindfulness gyakorlata és megértése. Mindennek a forrása a releváns, tudományos/klinikai megértés és a releváns, spirituális, filozófiai hagyományokhoz tartozó történelmi elődök ismerete – melyek közül első helyen a buddhizmus említhető.
 10. A szupervizor együttérző és erős csapatjátékos, szívesen dolgozik tanárképző csapatban, szívesen működik együtt más tanárképző trénerekkel.

A mindfulness-alapú szupervizoroknak a következő területeken van szükségük jól fejlett készségekre, alapos megértésre és helyes viselkedésre:

 1. A mindfulness komplexitásának a tapasztalati megértése. Mindez nemcsak a megközelítés módjára vonatkozik, hanem a mindfulness transzformációs potenciáljára is.
 2. A mindfulness-alapú tanfolyamok tantervi elemeinek mély, alapos és maradéktalan megértése, különös tekintettel azok céljaira.
 3. A mindfulness-alapú tanfolyamok elméleti alapelveinek megértése.
 4. A mindfulness-alapú tanfolyamok különféle kontextusokra és populációkra való adaptálása mögött rejlő alapelvek megértése és képesség ezeknek az alapelveknek az átadására, szupervizionálására.
 5. Csoportvezetési készségek, különös tekintettel a biztonságos, ugyanakkor kihívásokat támasztó tanulási környezet megteremtésének készségére.
 6. Az a támogató készség és képesség, amelynek segítségével a képzésben résztvevők fel tudják ismerni saját erősségeiket és fejlődési szükségleteiket, s amely a további tanulást ösztönző visszajelzéseket tud nyújtani.
 7. A mindfulness-alapú megközelítések taníthatóak terápiás környezetben, de hagyományos és specifikus kontextusokban is. A szupervizornak komplex megértéssel kell rendelkeznie ezekről a kontextusokról, azok határterületeiről, miközben elkötelezett nyíltsággal fordul feléjük, bármilyen kontextusban is tanítsa a mindfulness-t.

B. Szupervíziós és képzési tapasztalatok

A szupervizornak

 1. mindfulness-specifikus szupervíziós képzésen kell részt vennie.
 2. a mindfulness-alapú szupervíziós modellen belül kell dolgoznia.
 3. folyamatos szakmai szupervízióban kell lennie, melyet egy tapasztalt mindfulness-szupervizor vezet. Ebbe bele kell, hogy tartozzon a szupravízió is, ami a szupervízió szupervíziója.
 4. más tanár vagy tanárok vezetésével folyamatos tanulásban vesz részt, amely támogatja a saját személyes mindfulness-gyakorlását. Ennek része lehet, hogy a tanárral vagy tanárokkal beszélget, tanár vezette elvonulásokon vesz részt, folyamatos dialógusban van a meditáció terén tapasztalt tanárokkal, ill. olyan tapasztalt mindfulness-tanároktól kap tanulnivalót, ill. iránymutatásokat, akik rendelkeznek az ezekhez szükséges készségekkel és tapasztalatokkal.
 5. képzést kapott és ismeretek szerzett a Mindfulness-alapú intervenciók oktatói értékelési kritériumainak („Mindfulness-Based Interventions: Teaching Assessment Criteria”)használata terén.

C. Klinikai/kontextuális háttér

Ideális esetben a szupervizornak vagy olyan klinikusi végzettsége, vagy pedig olyan élettapasztalata van, amely az általa felügyelt terület szupervíziójához szükséges.

Amennyiben a szupervizor nem rendelkezik az általa felügyelet területen releváns klinikusi végzettséggel, akkor a szupervizót a mindfulness nem-klinikai kontextusára és folyamatára szűkíti.

A klinikai szupervízió felelősségét minden esetben egy másik, klinikus szupervizornak kell vállalnia, és ezt mindig világosan részletezni kell a szupervíziós szerződésben.

D. A mindfulness-alapú szupervízió specifikus kompetenciái

A szupervizornak rendelkeznie kell a következőkkel:

 1. Az etikai és szakmai gyakorlat ismeretei és megértése.
 2. Kompetencia a különféle hátterű emberekkel való együttműködésre.
 3. Képesség és tudás a szupervíziós szerződés létrehozására és megkötésére, amely azonosítja és tekintetbe veszi a szupervízióban részesülő tanár szükségleteit:
  – A munka, a kontextus és a szükséges speciális készségek természetét (pl. daganatos betegségek, krónikus fájdalom vagy éppen egyetemi hallgatókkal való munka).
  – A szervezeti kontextust (önkéntesség, magánpraxis, oktatás, egészségügy, munkahely stb.).
  – A szupervízióban részesülő tanár mindfulness-gyakorlását és a mindfulness-tnításhoz szükséges készségek fejlődési szükségleteit.
 4. Képesség és tudás a szupervíziós foglalkozások szerződésének létrehozására.
 5. Képesség az együtt dolgozás szövetségének a létrehozására és fenntartására.
 6. Képesség a szupervízióban részesülő tanár kompetenciaszintjének és tanulási szükségeleteinek az azonosítására.
 7. A szupervizor át tudja adni a szupervízióban részesülőnek azt a tudást és készséget, amellyel képes anyagot hozni a szupervíziós foglalkozásokra, és képes reflektálni is rájuk.
 8. Képesség az akkurátus és konstruktív visszajelzés adására. Képesség a rossz gyakorlatok megkérdőjelezésére, amikor ez szükséges.
 9. Képesség arra, hogy beszámolót írjon a szupervizionált fejlődéséről, amennyiben így egyeztek meg a szerződésben, és/vagy az szükségessé válik.
 10. A szupervizor képes rá, hogy a saját szupervizori munkájára reflektáljon; hogy azonosítsa a saját képzési és szupervíziós szükségleteit; és azonosítsa a saját határait a specifikus különleges igények, kontextusok és a saját mindfulness-gyakorlásának a fejlődése terén.
 11. Képesség a szupervízió különféle formátumokban való vezetésére: csoportos, egyéni, páros-egyenrangú („peer”) , telefonos, Skype és szemtől szemben.
 12. Képesség a szupervízióban részesülő segítésére a specifikus mindfulness-készségek gyakorlása terén, beleértve ebbe a mindfulness-gyakorlás beépítését a szupervíziós foglalkozásokba, amikor ez megfelelő.
 13. Képesség a szupervízióban részesülő tanár személyes mindfulness-gyakorlási fejlődésének a felügyeletére.
 14. Képesség a saját mindfulness-gyakorlásra való támaszkodás facilitálására és a mindfulness-alapú kérdésfolyamatok alkalmazására a szupervizionált tanulásának az elősegítése érdekében.
 15. Képesség a közvetlen megfigyelés és a hang- és videófelvételek megfigyelésének a szupervíziós folyamatba való behozására.
 16. Az MBI:TAC-nak mint képzési és értékelési eszköznek az ismerete és használatának a képessége.